Ringsbjerg Skole

By admin, september 1, 2014

ringsbjerg skole 1892

Fra 1700-tallet til 1899. Foto: Ringsbjerg skole skoleklasse fra 1892

Biskop Balles Visitatsbog 1799-1807:

“1791. (ingen dato)
I Ringsberg Skole fandtes ikke mange, som havde lært deres Christendom fuldstændig. Men hvad de vidste, kunde de dog gjøre Rede for med temmelig god Forstand, og læste vel i Bog. Ellers vare der adskillige Smaae, som gave meget god Forhaabning. 4 Bøger bleve uddeelte. Da Skoleholder Mathiesen urimeligviis tillige er Landmaaler, læser en Bondekarl Olufsen i hans Sted, som er brav nok og catechiserer ikke slet.

14. oktober 1803.
Ringsbjerg Skole. Iblandt en stor Mængde Børn fandtes ikke faa, som svarede med Færdighed og god Forstand saavel af Lærebog som Catechismus. Ogsaa vidste nogle lidet af den Bibelske Historie. Boglæsning var meget god. Adskillige lærte at skrive. Psalmer skulle herefter læres. Jeg uddeelte 15 Bøger. Skolelærer Mathiesen”